Algemene voorwaarden

"Omdat iedereen recht heeft op geluk"

*Hieronder de belangrijkste punten op een rijtje voor aanmelden, reserveren en betalingen.

De Algemene Voorwaarden zijn daaronder te vinden.

Aanmelden en reserveren

* Aanmelden voor één van de activiteiten die door Diana Hendriks gegeven wordt gaat enkel via de website, waarbij je direct het inschrijfformulier kunt invullen..
* Aansluitend ontvang je een bevestigingsmail en daarbij de gegevens die verder nodig zijn om deel te kunnen nemen.
* Na jouw definitieve bevestiging ontvang je of een factuur die aangeeft dat je deelname definitief is, of wanneer de groep vol zit een mail met de mogelijkheid om je in te schrijven voor de reservelijst.
* Inschrijvingen gaan op volgorde van binnenkomst van de inschrijfformulieren en je plaats is pas een feit na ontvangst van een bevestigingsmail.
* Aanmelden voor een Luisterkindafstemming voor jezelf of je kind, gaat enkel via website.
* Aansluitend aan de aanvraag ontvang je via een antwoord mail de gegevens die nodig zijn voor de afstemming zoals bijv foto, gegevens wel of niet etc.
* Bij de antwoord mail tref je tevens een bijlage met alle informatie die nodig is en het rekeningnummer waarop je kunt betalen.

Betalingen

* Betalingen voor de opleiding dienen twee weken voor aanvang van de eerste opleidingsdag volledig voldaan te zijn.
* Betalingen voor een Luisterkind-afstemming vinden vooraf plaats.

Algemene Voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Diana Hendriks aangeboden opleidingen, workshops, E-Learning, Jouw Reis, Allemaal Ik, trainingen, coach trajecten, Centraal Punt Alternatief of anderszins, hoe ook genaamd, verder in deze voorwaarden alle gezamenlijk aangeduid als opleiding.
  Het doorgang vinden van de aangekondigde opleidingen is afhankelijk gesteld van het aantal aanmeldingen, zulks per opleiding altijd naar inzicht en beoordeling van Diana Hendriks. Wanneer de opleiding geen doorgang vindt, ontvangt de deelnemer uiterlijk één week voor de geplande aanvangsdatum van de opleiding bericht. Het reeds betaalde bedrag zal zo spoedig mogelijk worden teruggestort op dezelfde rekening als waarvan het desbetreffende bedrag is ontvangen.
 2. De aanmelding als deelnemer vindt plaats door middel van invulling van een door Diana Hendriks opgesteld inschrijfformulier. Zo lang niet is voldaan aan de overeengekomen betalingsverplichting kunnen geen rechten worden ontleend aan het ingediende inschrijfformulier.
 3. Deelnemer heeft na insturen van het inschrijfformulier veertien dagen bedenktijd en kan binnen dit termijn zijn aanmelding van deelname opzeggen. Mocht er al een betaling van het cursusgeld hebben plaatsgevonden, dan is Diana Hendriks verplicht dit bedrag te retourneren
 4. Aanmeldingen voor door Diana Hendriks aangeboden opleidingen dienen voor de geplande aanvangsdatum van die opleidingen in bezit van Diana Hendriks te zijn.
 5. Wanneer de deelnemer de aanmelding van de opleiding schriftelijk terugtrekt binnen een maand voor aanvangsdatum van die opleiding, doch niet later dan een week voor die geplande aanvangsdatum, dan zal de deelnemer aan Diana Hendriks het bedrag € 50,– wegens administratie- en annuleringskosten verschuldigd zijn.
 6. Wanneer de cursist zijn aanmelding voor opleiding schriftelijk terugtrekt binnen een week voor de geplande aanvangsdatum van die opleiding, dan zal de deelnemer aan Diana Hendriks het volledige bedrag dienen te betalen. In hoge uitzonderingsgevallen kan men tegen vergoeding van € 50,- administratiekosten van deze verplichting ontslagen worden.
 7. Indien een annulering wordt gefiatteerd, zullen reeds overgemaakte gelden worden teruggestort op dezelfde rekening als waarvan het desbetreffende bedrag is ontvangen. Wanneer de deelnemer de opleiding wil afbreken nadat de opleiding inmiddels is begonnen, dan is de deelnemer het volledige opleidingsgeld aan Diana Hendriks verschuldigd.
 8. Het ingediende inschrijfformulier verplicht de cursist steeds tot betaling van de gehele overeengekomen opleidingssom. Matiging van de betalingsverplichting is uitsluitend mogelijk na schriftelijke afmelding en ook overigens overeenkomstig de in de artikelen 5, 6 en 7 van deze Voorwaarden genoemde voorwaarden en percentages.
 9. De deelnemer dient de volledig verschuldigde opleidingsgelden voor aanvang van de eerste opleidingsdag aan Diana Hendriks te hebben overgemaakt op bankrekeningnummer (Iban: NL31TRIO 0391 1604 19 Bic:TRIONL2U tnv D. Hendriks te Gouda), zoals aangegeven op de factuur.
 10. Aanvullende bepalingen in aanbiedingen en/of overeenkomsten tussen Diana Hendriks en deelnemer, die een afwijking inhouden van deze algemene voorwaarden zijn alleen verbindend wanneer deze door Diana Hendriks schriftelijk aan de deelnemer zijn bevestigd.
 11. Indien Diana Hendriks door de wanbetaling van de deelnemer is genoodzaakt de vordering ter incasso uit handen te geven, dan zullen alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening komen van de deelnemer, die zich voor de opleiding heeft aangemeld.
 12. Wanneer Diana Hendriks met de deelnemer is overeengekomen dat het bedrag van de opleiding in deelbetalingen zal plaatsvinden en de deelnemer trekt zich na de start van de opleiding terug, dan zal het volledige bedrag alsnog voldaan moeten worden.
 13. Wanneer de deelnemer niet voldaan heeft aan zijn of haar financiële verplichtingen en toch online of op de locatie van de activiteit verschijnt, dan heeft desbetreffende trainer het recht om de deelnemer de toegang tot deelname te weigeren.
 14. Onder de naam Diana Hendriks worden ook de Trainers gerekend, die opgeleid zijn door Diana Hendriks en als zelfstandig ondernemers werkzaam zijn. Diana Hendriks draagt dan ook geen enkele verantwoording voor inschrijvingen, betalingen, locatie, opleidingsdagen, studiebegeleiding en klachten van deelnemers die de opleiding bij een trainer volgen. De Trainers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend dat ze vertrouwelijk met alle informatie van de deelnemers om zullen gaan.
 15. De opleiding vindt plaats op de op het inschrijfformulier vermeldde locatie, bepaald door Diana Hendriks. Dit kan per locatie en opleidingsdag aangepast worden. Voor de cursist is de locatie bindend boven de trainer, tenzij schriftelijk anders overeengekomen met Diana Hendriks. Er kunnen dan ook geen rechten aan ontleend worden wanneer er aanpassingen plaatsvinden.
 16. Toelating tot de opleiding geschiedt in volgorde van aanmelding, maar Diana Hendriks is binnen het kader van de afwegingen die zij heeft te maken met het oog op de belangen van zowel individuele deelnemers als de opleidingsgroepen, steeds gerechtigd aangemelde deelnemers niet (verder) tot groepen toe te laten.
 17. Mocht, tijdens de opleiding, het collectieve belang van de groep in het geding komen, dan is Diana Hendriks gerechtigd om zelfstandig te beslissen wie deze disbalans veroorzaakt en de desbetreffende persoon(en) van verdere deelname uit te sluiten. Restitutie van het lesgeld is hierbij niet aan de orde.
 18. Bij in punt 17 voorkomende situatie is Diana Hendriks gerechtigd om het lesmateriaal terug te vorderen.
 19. Verkopen of afstaan aan derden van lesmateriaal is op geen enkele wijze toegestaan. Het auteurs- en eigendomsrecht van speciaal voor de opleiding vervaardigd lesmateriaal blijft te allen tijde bij Diana Hendriks of enig ander in het cursusmateriaal vermelde rechthebbende van de opleidingen. Lesmateriaal en andere bescheiden mogen niet anders gebruikt worden door de deelnemer dan voor persoonlijke studie. Het auteurs en het eigendomsrecht berusten bij Diana Hendriks.
 20. Diana Hendriks kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het toepassen van de lesstof door de deelnemer of enig ander derde. Deelname aan de opleiding(en) is vrijwillig. De deelnemer/-neemster is verantwoordelijk voor zichzelf en voor zijn/haar daden en handelingen tijdens de opleidingen en tijdens zijn/haar verblijf in de aangeboden accommodaties. De opleidingen zijn en kunnen niet worden beschouwd als (vervanging van) medische en/of psychiatrische consulten en/of behandeling(en). Diana Hendriks kan nimmer verantwoordelijk gesteld worden voor enige schade door cursisten ondergaan, noch voor schade veroorzaakt door medecursisten.
 21. Diana Hendriks behoudt zich het recht voor om in gevallen van overmacht, zoals ziekte, overlijden, stakingen etc. de aanvangstijd of datum van de opleidingen te wijzigen en/of voor deskundige vervanging te zorgen.
 22. Door inschrijving wordt de deelnemer verondersteld volledig kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en de privacy verklaring en hiermee akkoord te gaan.